Thông tin của tôi có được bảo mật không?

Chúng tôi cam kết các thông tin của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty hoặc các bên thứ ba như các đại lý của chúng tôi nhằm mục đích cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất cho khách hàng.

Chúng tôi cam kết không chia sẻ hay bán thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại hay bất kỳ mục đích nào khác làm ảnh hưởng không tốt đến khách hàng.